REGULAMIN KONKURSU „Duet z Czadomanem”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Whisky Rush sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 4, kod pocztowy 60-643, REGON 365352087, NIP 7831746680, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000635861., zwaną dalej  Organizatorem.
 3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
 5. a) być osobą fizyczną,
 6. b) ukończyć 18. rok życia,
 7. c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 9. e) posiadać aktywne konto w serwisie TikTok.
 10. f) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
 11. g) wykonać Zadanie Konkursowe, opisane w ust. 4 poniżej i przesłać stanowiącą wykonanie Zadania Konkursowego Odpowiedź Konkursową w trakcie trwania Konkursu w sposób wskazany w pkt. III ust. 1 Regulaminu.
 12. Podmiotem fundującym Nagrody w rozumieniu przepisów podatkowych jest Organizator.
 13. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 14. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 15. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.05.2021 r. o godzinie 12:00 i kończy w dniu 12.06.2021 r. o godzinie 23:59.
 16. Konkurs ma charakter niepubliczny i skierowany jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników serwisu TikTok, którzy potwierdzili swoją pełnoletniość, wyrazili wolę wzięcia udziału w Konkursie oraz spełnili wszystkie warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie.
 17. Zasady Konkursu
 18. Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy, który odpowie na Zadanie Konkursowe w sposób, który Komisja Konkursowa uzna za najbardziej kreatywny i ciekawy oraz przyznanie Nagrody.
 19. Komisja Konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora.
 20. Zwycięzcą zostaje Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.

 

 1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 12.06.2021 r. udzielić odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, w sposób opisany w pkt. III ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi Konkursowych, (zgodnych z określonymi w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

III. Przebieg Konkursu

 1. Zadanie Konkursowe polega na zrobieniu duetu z filmem wskazanym w poście konkursowym opublikowanym na profilu Ruda Wódka na portalu TikTok, a następnie opublikowaniu go w postaci posta na profilu Uczestnika w serwisie TikTok, z oznaczeniem profilu @rudawodka oraz hashtagiem #rudawodka.
 2. Odpowiedź Konkursowa to zamieszczona przez Uczestnika na portalu TikTok odpowiedź na Zadanie Konkursowe, o którym mowa w pkt. III ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
 4. a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 5. b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
 6. c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki Ruda Wódka.
 7. d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Spośród odpowiedzi zakwalifikowanych do Konkursu, zostanie wybrana jedna odpowiedź, która w ocenie Komisji będą najbardziej ciekawe i kreatywne. Autor/ka ww. odpowiedzi uzyskuje prawo do Nagrody stając się Zwycięzcą. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 19 czerwca 2021.

 

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez komentarz pod Odpowiedzią Konkursową w serwisie TikTok w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Nagrodą w Konkursie jest kurtka jeansowa z logo Rudej Wódki.
 3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy, na adres podany Organizatorowi w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie potwierdzi (odpowiadając na wiadomość z informacją o Nagrodzie) otrzymania Nagrody i jej przyjęcia do 14 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej, traci prawo do Nagrody. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 4. Dane osobowe
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późniejszymi zmianami) przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem konkursu jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty
  działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz RODO. Dane osobowe Uczestników podawane są przez nich dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

VII. Prawa autorskie

 1. Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowych.
 3. Zwycięzca może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, na Organizatora, w tym zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora w ramach Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowych na podmioty trzecie.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej i, a Odpowiedź Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi Konkursowej.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
 6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych.
 7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
 8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora, wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem www.rudawodka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis TikTok. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisowi TikTok. Serwis TikTok nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook i Instagram.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres michal@rudawodka.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.